CHEW Consultancy: Internationaal, nationaal en regionaal!

Sinds de oprichting van CHEW Consultancy in 2012, heeft ons bedrijf al veel verschillende opdrachten mogen uitvoeren. Onze tot op heden opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden (internationaal, nationaal en regionaal). Maar ook enkele marktpartijen en stichtingen hebben al gebruik gemaakt van onze expertise. De referenties leest u hier.

We werken ook voor industriële en logistieke bedrijven, internationale beleidsmakers, stichtingen, adviesbureaus die specifieke kennis op scheepvaart missen en branchevertegenwoordigers (in de scheepvaart, (petro)chemisch industrie en brandstofleveranciers)

Heeft u bedrijf ook behoefte aan de expertise van CHEW?

Projecten:

   • Enquête afval inzamelvoorzieningen binnenhavens voor de ministerie van IenM. CHEW is gevraagd om een overzicht van alle landelijke afval inzamelvoorzieningen van binnenhavens in Nederland in kaart te brengen.
   • Onderzoek afvalmanagement zeeschepen in opdracht van de European Maritime Safety Agency (EMSA). Deze opdracht is in consortium uitgevoerd met CE Delft. De rol van CHEW hierbij was als expert afvalstoffen zeevaart. CHEW heeft ondersteunt in het opstellen van de aanpak, de informatie behoefte opgesteld, de uitvoering, planning en organisatie van scheepsbezoeken uitgevoerd, de scheepsboeken geanalyseerd, de meldingen geauditeerd en in samenwerking het rapport opgesteld.
   • Coördinatie bij de totstandkoming van Green Deal COBALD voor de ministerie van IenM. De rol van CHEW was als aanjager om de GD op een zeer korte termijn ondertekend te krijgen (binnen 3 maanden). Een heldere opdracht met een duidelijk resultaat. De potentiele ondertekenaars hadden elkaar gedurende het voorgaande jaar leren kennen en op hoofdlijnen plannen gemaakt. CHEW werd betrokken om te komen tot een definitieve convenant tekst, die gedragen werd door alle partijen en de juridische toets kon doorstaan. Speciale aandacht ging naar de onderliggende motivatie van de verschillende stakeholder en de tegengestelde belangen. Met succes en tijdig werden de gezamenlijk input besproken en omgezet in samenwerkingsverbanden. Bewaking van de doel en proces en het aanspreken van de ondertekenaars waren belangrijke taken voor CHEW. Met succes werd op 12 september 2016 de GD ondertekend door de minister Schultz van Haegen van IenM.
   • Opstellen contouren van de praktische uitvoering ontgassingen binnenvaart voor de Stichting afvalstoffen Binnenvaart. In dit heeft CHEW geïnitieerd in het tot standkomen van een organisatiemodel voor het uitvoeren van de ontgassingen en begeleid in de subsidie aanvraag.
   • Onderzoek naar CO2-reductie maatregelen bij de Rijkrederij, advies in besluitvorming en coördinatie van de pilot biobrandstoffen. Dit is een voorbeeld van een A-Z projectbegeleiding onder leiding van CHEW. De rol bestond uit het coördineren van alle facetten die nodig waren om te komen tot het gewenste resultaat, namelijk de reductie CO2-emissies.In de eerste plaats is onderzocht welke maatregelen, op welke termijn geïmplementeerd kon worden. Daarna een advies gegeven en de praktische bezwaren geïdentificeerd. De invoering van de pilot werd op basis van een door CHEW opgestelde adviesnotitie geïnitieerd. Praktische bezwaren zoals technische, operationele, juridische en duurzaamheid en financiële aspecten werden onderzocht. Vervolgens is het draaiboek voor de pilot opgesteld, een aanzet geleverd voor de markt aanvraag en communicatie.
   • Benchmark kosten afvalinzameling tussen verschillende CCR-landen voor de secretariaat van het CDNI. In samenwerking met de Universiteit van St. Galen het aanleveren van specialistische kennis over de kosten inzameling afvalstoffen en faciliteren van de informatie stroom uit de verschillende landen zoals België, Nederland en Frankrijk.
   • Opstellen actieagenda brandstofvisie voor scheepvaart en oprichting platform duurzame biobrandstoffen voor ministerie van IenM . Het verbinden van samenwerkende marktpartijen en overheden om haalbare initiatieven te signaleren, kritische factoren te identificeren en voorstellen te doen voor implementatie van de duurzame brandstoffen.
   • Opstellen Brandstofvisie en deelrapport scheepvaart in het kader van het SER-Energieakkoord in opdracht van de ministerie van IenM. CHEW was aangesteld als secretaris van de brandstoftafel scheepvaart en heeft de stakeholders begeleid in het het proces van de totstandkoming van de brandstofvisie en het deelrapport scheepvaart. In nauwe samenwerking met andere secretarissen (vloeibaar, gas, biobrandstoffen, waterstof en elektrisch) de overkoepelende visie opgesteld. Link naar rapporten.
   • Opzetten van de infrastructuur en financieringssystematiek in Nederland voor de inzameling van afvalstoffen voor de Rijnvaart in het kader van het CDNI voor o.a. de invoering  van de vervuiler betaalt principe voor scheepsafvalstoffen afkomstig van de binnenvaart. Daarbij heeft CHEW de uitvoerende organisatie begeleidt en de branche en de aangrenzende landen geïnformeerd. Aspecten die hierbij aan bod kwamen was de inrichting van het landelijke infrastructuur en het financieringssysteem.
   • Rapport aangaande de relatie tussen de implementatie van afvalbeheer in Europese zeehavens en het voorkomen van ongewenste lozingen van schepen in het mariene milieu.
   • Onderzoek naar welke wijze de Europese regelgeving een bijdrage levert aan het voorkomen van marine afvaldumping en op welke wijze dit verbeterd kon worden in samenwerking met de Antea Group.
   • Verzorgen van een cursus aangaande het toezicht op het Scheepsafvalstoffenverdrag
    In samenwerking met een ander adviesbureau, het ontwikkelen en geven van cursus voor inspecteurs van havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam.
 • Opzetten van managementproces voor de uitvoering ontgassingen binnenvaart (2015)

 • Initiator en projectmanager voor pilot biobrandstoffen bij de zeeschepen (2015)

 • Trekker van de nationale brandstofvisie scheepvaart en bijbehorende actie-agenda (2014-2015)

 • Internationale (CCR) benchmark voor de kosten afvalstoffen binnenvaart (2015)

 • Opzetten van een infrastructuur en financieringssystematiek In Nederland voor de inzameling van afvalstoffen voor de Rijnvaart in het kader van het CDNI (2013)

 • Adviseren van de Minister I&M aangaande het beleid van afvalstoffen Binnenvaart (2012)

 • Discussiedocument aangaande de relatie tussen de implementatie van afvalbeheer in Europese zeehavens en het voorkomen van ongewenste lozingen van schepen in het mariene milieu (2012)

 • Cursus aan inspecteurs van het Havenbedrijf Amsterdam en Rotterdam aangaande het toezicht op het Scheepsafvalstoffenverdrag (2012-2013)

 • Kennisoverdracht op de Kaapverdische eilanden aangaande (duurzame) ontwikkeling t.a.v. water, energie en waste (2011)

 • Contractmanagement bij organisaties (stichting) met publieke taken (2012)